Legal warning

Copy and distribution conditions

Cibernàrium establishes a Creative Commons license on the contents of this website, except in cases in which other conditions are specified.
 

Política de privacitat

Amb motiu de l'entrada en vigor el 25 de maig de 2018 del Reglament General Europeu de Protecció de Dades, li facilitem la informació detallada relativa a la política de privacitat i al tractament de les seves dades personals per part de Barcelona Activa i l'Ajuntament de Barcelona. En compliment d'aquesta obligació, li informem del següent:

RESPONSABLE I ENCARREGAT DEL TRACTAMENT

Li informem que l'Ajuntament de Barcelona, amb domicili a Plaça de Sant Jaume, 1, C.P 08002, Barcelona (Espanya), és l'entitat Responsable del tractament de les seves dades personals.

Aquestes dades son gestionades per Barcelona Activa, amb domicili a C/ Llacuna, 162-164, C.P 08018, Barcelona (Espanya), per compte de l'Ajuntament de Barcelona, conforme al corresponent conveni de col·laboració, que estableix les obligacions de confidencialitat que Barcelona Activa haurà de respectar en el tractament de les seves dades personals.

QUINES DADES PERSONALS TRACTEM DE VOSTÈ, COM LES HEM OBTINGUT I PERQUÈ LES TRACTEM*

Les seves dades personals, les tractem per al compliment de la missió pública que l'Ajuntament de Barcelona té encomanada per llei relativa al foment de l'ocupació i la emprenedoria, i per a remetre-li comunicacions electròniques sobre les activitats i serveis que Barcelona Activa realitza per encàrrec de l'Ajuntament de Barcelona d'acord al compliment de l'esmentada missió.

Aquestes dades han estat facilitades per vostè per haver-se enregistrat en alguna de les activitats esmentades o en motiu dels contactes previs mantinguts amb vostè en l'àmbit de les activitats indicades de forment de l'ocupació i l'emprenedoria. Així mateix, les seves dades també poden haver estat facilitades per vostè per al manteniment de les relacions entre BA i l'empresa o entitat per la qual vostè treballa o col·labora. Concretament, BA pot disposar de les següents dades facilitades per vostè:

Dades identificatives: nom, cognoms, document d'identitat, sexe, data de naixement, nacionalitat i país;

Dades de contacte: direcció de correu electrònic, direcció postal, telèfon i població;

Altres dades necessàries per a portar a terme les nostres activitats: Nivell d'estudis i Situació laboral.

Dades de transaccions econòmiques: aquelles dades relatives a transaccions econòmiques per al pagament dels productes o serveis facilitats a l'interessat si s'escau.

L'Ajuntament de Barcelona i Barcelona Activa solament tracten o tractaran les seves dades de categoria especial (dades de salut, conviccions religioses, afiliació sindical, etc.) quan vostè ens hagi donat o ens doni el seu consentiment exprés per a fer-ho.

*Si s'ha inscrit a través dels portals de Barcelona Activa per rebre les novetats i actualitat relacionada amb les diferents línies d'activitat (Barcelona Treball, Barcelona Emprenedoria, Barcelona Empreses, Barcelona Cibernàrium o Barcelona Negocis), BA pot disposar de les següents dades facilitades:

Dades identificatives: nom, cognom.

Dades de contacte: correu electrònic. 

PER QUIN MOTIU PODEM TRACTAR LES SEVES DADES PERSONALS

El tractament de les seves dades personals està legitimat pel compliment de la missió d'interès públic que l'Ajuntament de Barcelona i Barcelona Activa, tenen encomanada per llei per al foment de l'ocupació i l'emprenedoria, així com pel compliment de les nostres obligacions envers a vostè derivades de les sol·licituds que ens adreci en el marc de les activitats de foment de l'ocupació i emprenedoria esmentades.

Així mateix, el tractament de les seves dades de contacte corporatiu es realitzarà per al manteniment de la relació de l'empresa, entitat o organització per la qual vostè treballa o col·labora amb BA i respon a l'interès legítim de la nostra entitat, expressament reconegut per la normativa sobre privacitat

El tractament de les seves dades personals amb la finalitat de remetre-li comunicacions electròniques està expressament autoritzat per la llei i respon a la necessitat de mantenir-lo informat sobre els serveis i les activitats que Barcelona Activa porta a terme per al foment de l'ocupació i l'emprenedoria i pels quals vostè ha mostrat interès o ha participat mitjançant la seva inscripció a la nostra pàgina web.

En el cas de tractament de dades de categories especials, el seu tractament es troba legitimat pel consentiment exprés que vostè ens ha donat, consentiment que vostè pot revocar en qualsevol moment.

CESSIONS A TERCERS

Li informem que les seves dades podran ésser facilitades a administracions publiques, per l'estricte compliment de les obligacions legals a les quals l'Ajuntament de Barcelona i Barcelona Activa es troben subjectes per raó de la seva activitat, així com, si fos necessari, pel compliment de les obligacions derivades de les seves sol·licituds en l'àmbit de les activitats de foment de l'ocupació de l'emprenedoria.

A més, les seves dades personals podran ser facilitades a proveïdors de serveis a l'Ajuntament de Barcelona i/o Barcelona Activa prèvia subscripció dels contractes de Confidencialitat i Protecció de Dades exigits per la normativa de privacitat.

Per últim, l'Ajuntament de Barcelona i Barcelona Activa cediran les seves dades personals a terceres entitats o empreses sempre que aquesta cessió sigui necessària per a complir amb les nostres obligacions derivades de les iniciatives envers la inserció laboral i/o la promoció de l'emprenedoria. En qualsevol cas, abans de procedir a aquesta cessió, se li informarà sobre la identitat del destinatari de les seves dades d'acord a que vostè pugui oposar-s'hi.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

L'Ajuntament de Barcelona i Barcelona Activa, per al desenvolupament de les seves activitats, tenen contractats serveis de proveïdors tecnològics ubicats en països que no disposen de normativa equivalent a l'europea ('tercers països'). Aquests proveïdors han subscrit amb l'Ajuntament de Barcelona i Barcelona Activa els contractes de confidencialitat tractament de dades exigits per la normativa per a proveïdors ubicats en Tercers Països, aplicant les garanties i salvaguardes necessàries per a preservar la seva privacitat.

Per més informació sobre garanties en relació a transferències internacionals de dades, vostè pot contactar amb el/la nostre Delegat/da de Protecció de Dades, a través de les direccions postal i electrònica indicades.

DECISIONS AUTOMATITZADES

L'Ajuntament de Barcelona i Barcelona Activa no adopten decisions que puguin afectar-li basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals. Tots els processos de presa de decisions relacionades les finalitats de tractament abans descrites es realitzen amb intervenció humana.

DURANT QUANT TEMPS GUARDAREM LES SEVES DADES PERSONALS

Les seves dades personals es conservaran mentre es mantingui la seva relació amb l'Ajuntament de Barcelona i Barcelona Activa i, després de la finalització d'aquesta relació per qualsevol causa, durant els terminis de prescripció legals que siguin d'aplicació

Un cop finalitzada l'esmentada relació amb l'Ajuntament de Barcelona i Barcelona les seves dades es tractaran als sols efectes d'acreditar el compliment de les obligacions legals.

Finalitzats aquests terminis de prescripció, les seves dades seran eliminades.

QUINS SÓN ELS SEUS DRETS

Vostè pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació i/o oposició al tractament, dirigint-se al/ a la Delegat/da de Protecció de Dades, a través de les direccions postal i electrònica indicades.

RECLAMACIONS

Si considera que el tractament de les seves dades personals vulnera la normativa o els seus drets, pot presentar una reclamació davant del/la nostre/a Delegat/da de Protecció de Dades, o davant de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, a través de las seva seu electrònica, o la seva direcció postal: C/ Rosselló, 214,  C.P. 08008, Barcelona (Espanya).