Condicions d'inscripció

Condicions generals:

El nombre de places disponibles per assistir a les activitats és limitat i sempre és necessària la inscripció prèvia. 

Consulta sempre al web la data, hora i adreça del centre on s'imparteix l'activitat a la que t'has inscrit i revisa l'apartat de "Més Informació" de l'activitat per saber si necessites cap requeriment o eina específica per participar-hi. 

Les activitats s'imparteixen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la majoria dels assistents sol·licitin que es facin en castellà.

 

Documentació:
Quan vinguis a l'activitat és imprescindible que portis el teu DNI o NIE original i en vigor. 

En el cas que portis el Certificat de Registre de Ciutadà de la Unió (NIE en paper), caldrà adjuntar també el Passaport o document en vigor del país d'origen.

Si tens un NIE no comunitari caducat, hauràs d'aportar també per poder participar a l'activitat, el certificat policial de renovació.

 

Control d'assistència:
Les activitats amb més d'una sessió impliquen assistència obligatòria a la primera per poder participar a les següents. 

És obligatori signar el full d'assistència present a la recepció del centre on s'imparteix l'activitat abans d'accedir a l'aula. 

Per garantir el rigor i la qualitat formativa, les activitats comencen amb puntualitat. No serà possible accedir a les aules 15 minuts després de l'hora d'inici.

 

Donar-se de baixa a les activitats:
Si després d'haver realitzat la inscripció no pots assistir a l'activitat caldrà que et donis de baixa per tal que algú altre pugui aprofitar la teva plaça. Ho podràs fer accedint via web a la teva Àrea Personal des de l'apartat de consulta de l'Històric d'Activitats. 

Podràs donar-te de baixa d'una activitat fins a 12 hores abans de l'inici.


En cas de no assistir a una activitat i no comunicar la baixa, la informació quedarà recollida al teu expedient com a no assistent a l'activitat. 

Si no assisteixes a una activitat o no et dones de baixa com a molt tard 12 hores abans de la seva impartició, el sistema et penalitzarà i no podràs realitzar inscripcions a cap altra activitat Cibernàrium en els 30 dies posteriors.

Només es podrà retirar una penalització per inassistència per raons de salut o per haver estat convocat/da a una entrevista de treball. Tots dos casos s'han d'acreditar amb un justificant (mèdic o de l'empresa). Pots fer arribar el justificant personalment a la recepció de Cibernàrium o a través del formulari de contacte.