Especialitzada
 

Programació en Python dins de QGIS (PyQGIS)

En aquest curs aprendràs gran part de les possibiltats que ens ofereix la programació amb el llenguatge Python dins de QGIS (PyQGIS). Si coneixem aquest framework serem capaços d'ampliar i potenciar enormement les possibilitats de QGIS.

Objectius específics | Temari

IMPORTANT: És recomana tenir coneixements bàsics de QGIS a nivell usuari o haver fet la càpsula corresponent, així com coneixements bàsics de Python o qualsevol altre llenguatge de programació.


-  PyQGIS: API de QGIS en Python.
- PyQT: Disseny formularis personalitzats i codi associat.
- Programació de plugins.

TEMARI

1. Llenguatge Python

- Introducció
- Intèrpret i consola de Python. Hello World
- Variables. Tipus de dades simples
- Estructures de dades: llistes, tuples, sets, diccionaris
- Constants. Comentaris
- Estructures de controls: condicionals, iteratives...
- Funcions. Mòduls. Gestió d'errors i bones pràctiques

2.QGIS: Consola Python
- Definició
- Primeres passes. Hello World
- Dates. Fitxers

3. Qt

4. PyQt: Qt + Python
- Definició
- Interacció amb l'usuari. Creació finestra. Gestió d'esdeveniments
- Exemples

5. QGIS API

6. PyQGIS: QGIS API + Python
- Definició
- Classe QgsInterface (accions). Comunicació amb l'usuari. Càrrega de projectes .qgs. Càrrega de capes: shapefile, raster, WMS, Postgis, temporals
- Iterar sobre les capes.Gestionar camps d'una capa. Iterar sobre els registres de la capa activa. Obtenir geometria d'un registre. Gestionar geometries: crear capa de punts, polígons, càlcul àrea
- Exercicis
- Anàlisis espaial: centroides, buffers, extent... Classe QgsGeometryAnalyzer. Expressions. Accions. Esdeveniments i Macros. Maptips

7. QtDesigner

- Definició
- Formulari personalitzat capa. Gestió de widgets. Gestió d'esdeveniments (signals&slots)
- Afegir lògica Python als formularis

6. Programació de plugins
- Introducció. Plugin Builder
- Exercici:  FirstPlugin
- Estructura de fitxers. Estructura de funcions. Modificar formulari UI. Plugin Reloader. Plugin Skeleton. Gestió preferències. Gestió variables. Aplicacions externes

Edicions

Edició 1

dl. 23/11/20 (15:30-19:30h)

dc. 25/11/20 (15:30-19:30h)

dv. 27/11/20 (15:30-19:30h)

dl. 30/11/20 (15:30-19:30h)

Cibernàrium-MediaTIC

Carrer Roc Boronat, 117 - 127,

BARCELONA

Idioma: Català
Obertura de la inscripció 16/11/2020 a les 08:30h.

Informació general

>> No es permetrà l'entrada a l'aula després de 15 minuts, un cop iniciada l'activitat.

>> Les activitats Cibernàrium es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la
majoria dels assistents sol·licitin que es facin en castellà.

>> Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema
de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport
en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació.
En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la
formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de
fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.

>> És imprescindible passar a signar assistència pel taulell de Recepció abans d'accedir a l'aula.

dl. 23/11/20 (15:30-19:30h)
dc. 25/11/20 (15:30-19:30h)
dv. 27/11/20 (15:30-19:30h)
dl. 30/11/20 (15:30-19:30h)
Durada: 4 sessions

Cibernàrium-MediaTIC - Carrer Roc Boronat, 117 - 127,
BARCELONA
Obertura de la inscripció 16/11/2020 a les 08:30h.
Modalitat:
Durada: 4 sessions
Preu: Aquesta activitat és gratuïta
Nivell: Especialitzada
Tema: Programació

Valoració del curs

Mitjana
0

Formació impartida per

DAVID

ERILL CARRERA

Mitjana
0

Cursos relacionats

Hi ha una nova versió de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Si us plau, accepta-la per poder continuar amb la inscripció.

Programació en Python dins de QGIS (PyQGIS): Edició 1

dl. 23/11/20 15:30-19:30h

Cibernàrium-MediaTIC Carrer Roc Boronat, 117 - 127, BARCELONA

dc. 25/11/20 15:30-19:30h

Cibernàrium-MediaTIC Carrer Roc Boronat, 117 - 127, BARCELONA

dv. 27/11/20 15:30-19:30h

Cibernàrium-MediaTIC Carrer Roc Boronat, 117 - 127, BARCELONA

dl. 30/11/20 15:30-19:30h

Cibernàrium-MediaTIC Carrer Roc Boronat, 117 - 127, BARCELONA

Dades personals

Nom i Cognoms:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Data de naixement: 28/06/2016

Accepto les condicions d'inscripció