Programming in Python within QGIS (PyQGIS) (NEW!)

Description

En aquest curs apendràs gran part de les possibiltats que ens ofereix la programació amb el llenguatge Python dins de QGIS (PyQGIS). Si coneixem aquest framework serem capaços d'ampliar i potenciar enormement les possibilitats de QGIS

Specific goals

OBJECTIUS:

PyQGIS: API de QGIS en Python
PyQT: Disseny formularis personalitzats i codi associat
Programació de plugins


TEMARI

INTRODUCCIÓ

- Llenguatge Python
- Introducció
- Intèrpret i consola de Python
- Hello World
- Variables
- Tipus de dades simples
- Estructures de dades: llistes, tuples, sets, diccionaris
- Constants
- Comentaris
- Estructures de controls: condicionals, iteratives...
- Funcions
- Mòduls
- Gestió d'errors i bones pràctiques
- Exercicis


- QGIS: Consola Python
- Definició
- Primers pasos
- Hello World
- Dates
- Fitxers
- Exercicis


- Qt

- PyQt: Qt + Python
- Definició
- Interacció amb l'usuari
- Creació finestra
- Gestió d'esdeveniments
- Exemples


- QGIS API


- PyQGIS: QGIS API + Python

- Definició
- Classe QgsInterface (accions)
- Comunicació amb l'usuari
- Càrrega de projectes .qgs
- Càrrega de capes: shapefile, raster, WMS, Postgis, temporals
- Iterar sobre les capes
- Gestionar camps d'una capa
- Iterar sobre els registres de la capa activa
- Obtenir geometria d'un registre
- Gestionar geometries: crear capa de punts, polígons, càlcul àrea
- Exercicis
- Anàlisis espaial: centroides, buffers, extent...
- Classe QgsGeometryAnalyzer
- Expressions
- Accions
- Esdeveniments i Macros
- Maptips


 - QtDesigner
- Definició
- Formulari personalitzat capa
- Gestió de widgets
- Gestió d'esdeveniments (signals&slots)
- Afegir lògica Python als formularis


- Programació de plugins
- Introducció
- Plugin Builder
- Exercici: FirstPlugin
- Estructura de fitxers
- Estructura de funcions
- Modificar formulari UI
- Plugin Reloader
- Plugin Skeleton
- Gestió preferències
- Gestió variables
- Aplicacions externes

Edition 1

Onsite session

Mon 21/10/19 15:30-19:30h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

Wed 23/10/19 15:30-19:30h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

Mon 28/10/19 15:30-19:30h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

Wed 30/10/19 15:30-19:30h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

Places available: 2. Sign me up

General information

>> No es permetrà l'entrada a l'aula després de 15 minuts de començada la classe.
>> Les activitats Cibernàrium es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la
majoria dels assistents sol·licitin que es facin en castellà.
Qualsevol de les accions formatives de Cibernàrium podrà ser enregistrada a través d'un sistema
de captació d'imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d'un mitjà o suport
en l'àmbit de la missió de Barcelona Activa de contribuir a la promoció econòmica i a l'ocupació.
En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la
formació. La inscripció a les activitats de Cibernàrium implica l'autorització a Barcelona Activa de
fer ús d'aquestes imatges per a l'anterior finalitat.
>> És imprescindible passar a signar assistència pel taulell de Recepció abans d'accedir a l'aula.

Capacitación tecnológica - Cibernàrium

Programming

Next edition

Mon 21/10/19 15:30-19:30h

Wed 23/10/19 15:30-19:30h

Mon 28/10/19 15:30-19:30h

Wed 30/10/19 15:30-19:30h

Cibernàrium-MediaTic - C/Roc Boronat, 117, 1er

Barcelona

This activity is free Sign me up

Course ratings

Average
7.56

Lesson taught by

DAVID

ERILL CARRERA

Average
7.24

There is a new version of Personal Information Protection law.
Please, accept it before continuing the registration.

Programming in Python within QGIS (PyQGIS) (NEW!): Edition 1

Onsite session

Mon 21/10/19 15:30-19:30h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er Barcelona

Wed 23/10/19 15:30-19:30h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er Barcelona

Mon 28/10/19 15:30-19:30h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er Barcelona

Wed 30/10/19 15:30-19:30h

Cibernàrium-MediaTic C/Roc Boronat, 117, 1er Barcelona

Personal information

Full name:

NIF/NIE: 10158

Email: default@liferay.com

Birthday: 28/06/2016

I agree registration conditions